ما کی هستیم؟

در طی تابستان سال ۲۰۱۵ بیش از۹۰۰ نفر برای فراراز جنگ وکشتار، دیکتاتورها ، مشکلات  اقتصادی و زیست محیطی به یک دبیرستان متروکه درپاریس پناه آوردند۰‌ با نام جدید «خانه پناهندگان»٬ دبیرستان ژان کرِع٬ در پاییز همان سال از ساکنانش خالی شده و به چهار نقطه فرانسه پراکنده شدند۰

در نوامبر ۲۰۱۵ ٬ ‌برای کمک و همراهی این زنان و مردان ترک شده توسط قدرت دولتی

تشکیل شده‌است « BAAM »انجمن بم

 ما حقوقدان ، فرهنگی «دبیر‌و‌معلم‌‌‌ یا استاد دانشگاه»  دانشجو ‌،‌‌مددکاراجتماعی‌٬ هنرمند

روزنامه نگار،بیکاران‌‌فرانسوی‌‌ یا‌‌خارجی‌

و ….هستیم

ما  آرزوی پذیرایی درست‌‌‌ ازهمه کوچ‌کنندگان : متقاضیان پناهندگیِ اجتماعی‌ یا‌ سیاسی و بی کاغذ و مدرک «بدون اجازه اقامت »را داریم

خواسته های ما

: در  برابر  سیاست بیش‌ از بیش محدود‌کننده و ناسیونالیستی اروپا، درمقابل دولتهای کرخ شده،مامیخواهیم که

 از بین بردن لیستِ  کشورهای مثلاً«امن» ا زاُ فْرا حقِ تقاضای پناهندگی  را ازاهالی این مما لک  کاملاً سلب میکند۰ ( OFPRA )

 بهبو شرایط پذیرش : جا‌ومکا‌ن‌مناسب‌، همرا‌هی‌افراد برای‌دسترسی‌راحتتربه‌تقا‌ضا‌ی پناهندگی‌یا‌  ‌اجازه‌اقامت،اجازه‌‌کار،درمان‌،تحصیل‌ اجازه‌کاربرای‌متقاضیان پناهندگی و بهره مندی از کمکهای اجتماعی‌آ ۰د۰آ  آ‌ « ADA »‌.« RSA » شبیه‌ اِر۰ اس ۰آ۰

 حزف تبصره‌ دؤبلن ۳که کوچ‌کنان‌را‌مجبورمی‌کندکه‌الزاماً ‌در اولین  کشور ا‌روپا‌یی‌که‌به‌زور،اثرانگشتشان‌ضبط‌کرده‌ا‌ند، تقاضای پناهندگی‌کنند‌۰

حزف تبصره‌‌ وَلس‌که‌برای‌دادن‌مجوزبه‌بی‌مدرکان،شرا‌یط‌ خیلی‌سختی‌گذا‌شته‌ا‌ست

اقدامات ما

 ‌واحدهای‌کمک‌برای مشکلات‌حقوقی‌وقانون

 ‌کارگاهها ی آموزشی زبان‌فرانسه، بَ

 برگزاری برنامه‌های‌چند‌فرهنگی،سرگرم‌کننده‌و ورزشی

 هدايت برای‌دسترسی‌به درمان و بهداشت

 کمک‌ و همراهی برای‌کارهای‌اداری‌وپیداکردن‌خانه‌ومکان ‌

 بسیج‌کردن‌‌‌حرکتهای‌اجتماعی‌‌ودفای

 واحدهای‌کمک‌برای‌دسترسی‌به‌کار

چگونه ‌از ما حمایت کنید؟

شما به زبان انگلیسی، عربی ،دری ،پشتو،تیگرینیا،اُرُمُ ‌صحبت  میکنید‌؟

‌ شما حقوقدان ، موزیسین ، هنرمند‌هستید؟

شمامیتوانیددر واحدهای‌کمک‌برای‌دسترسی‌به‌کاریا درواحدهای‌ همراهی‌درکارهای‌روزمره‌‌‌ مفید باشید؟

شما رمزسازی‌ بلدید؟ شما‌تراح‌هستید؟

شمامیتوانیدبرگزارکننده‌‌یک‌کنسرت‌‌یاسازمان‌دهندهٔ‌یک‌ وعده‌‌غذابرای‌اتحادوهمبستگی‌باشید؟

شمایک‌ پروژهٔ‌ واحد کمکی‌دارید یا فقط‌‌یک کمی‌‌وقت‌ آزاد؟

به‌یکی‌ازگروههای‌کاریِ‌مابپیوندید یاگاهی‌‌فقطیک‌ تلنگرِکوچک‌بدهید

.انجمن  بَم ‌کمک و بودجه دولتی  ندارد،‌ما فقط‌‌ وفقط‌ به‌لطف‌کمکهای ‌مردم عادی‌برپاهستیم