برنامه فعالیت

برای درست کردن سند، لطفا اطمینان حاصل کنید که این مراحل را دنبال کنید: > چاپ در A4. > ابتدا صفحه اول را چاپ کنید. کاغذ را در دستگاه خود قرار دهید. صفحه پشت را چاپ کنید. > ورق را در دو قسمت قرار دهید.

Black & white

 

Color