چه زمانی ؟

دوشنبه از 6 بعدازظهر تا 8 بعد از ظهر.
بدون قرار ملاقات

جایی که ؟

گالری هنری "سیزده"

24 rue Moret - 75011 Paris
دسترسی:

Metro Metro Couronnes (خط 2) ، Parmentier (خط 3) ، Goncourt (خط 11)
[/su_column]

تماس

baam.lgbt@gmail.com ما از طریق پست الکترونیک راهنمایی نمی کنیم.