چه زمانی ؟

ماردي دي 17 ساعة في 19 ساعة. لا موعد

جایی که ؟

Local du BAAM 8 rue Duchefdelaville, 75013 Paris Métro : Chevaleret (ligne6), Bibliothèque François Miterrand (ligne 14)
[/su_column]

تماس

baam.lgbt@gmail.com ما از طریق پست الکترونیک راهنمایی نمی کنیم.