شعبه کمک های اجتماعی

دسترسی به خانه

شعبه کمک های اجتماعی

ما برای پر کردن اسناد اداری به شما کمک می کنیم: بیمه درمانی (CMU، AME) پشتیبانی مالی (RSA، ADA). سوالات در مورد OFII، مشکلات با کارت مترو با کارت نقدی یا (Debit Card) ما همچنین با اسناد برای ادغام خانواده کمک می کنیم.

لطفا توجه نماید !

دفتر کمک های اجتماعی می تواند شما را در پناهندگی روند کمک نمی کند!

زمان ؟

هر دوشنبه ساعت 6 بعد از ظهر. شما بدون نیاز به دریافت وقت قبلی می توانید به طور مستقیم مراجعه نمایید .

مکان ؟

Bar commun – 135 rue des Poissonniers – 75018 Paris Métro : Marcadet-Poissonnier 4, 12

تماس

baam.social@gmail.com ما از طریق پست الکترونیک راهنمایی نمی کنیم

دسترسی به خانه

ما پروسه های اداری (D.A.H.O / D.A.L.O: حق اجرایی برای مسکن) و همچنین روش های قانونی (به دادگاه اداری) را نیز راه  اندازی می کنیم تا حق پناهجویان و پناهندگان در آنجا موثر باشد. هیچ محل اقامت اضطراری وجود ندارد.

زمان ؟

هر دوشنبه ساعت 6 بعد از ظهر. شما بدون نیاز به دریافت وقت قبلی می توانید به طور مستقیم مراجعه نمایید .

مکان ؟

Centre FGO Barbara – 1 rue Fleury – Paris 75018 Métro: Barbès 2,4

تماس

baam.hebergement@gmail.com ما از طریق پست الکترونیک راهنمایی نمی کنیم.