پیشنهادات ما برای آن عده از افرادی که‌ به  دنبال کار میگردند و دارای مدارک پناهندگی هستند. ما در بخش های ذیل می توانیم کمک تان کنیم :  دوره های آموزشی ، توصیه های کاری، جستجو برای پیدا کردن کار، نوشتن شرح سوابق و یا (CV)  و میانجیگری بین کارگر و کارفرما . ما همچنین برای آنها شکل مصاحبه کاری را یاد می دهیم تا قبل از مصاحبه آمادگی داشته باشند .

زمان ؟

روزهای جمعه ساعت ۶:۳۰ بعد از ظهر شما بدون نیاز به دریافت وقت قبلی می توانید به طور مستقیم مراجعه نمایید . یاد داشتن زبان فرانسوی لازم  است .

جایی که ؟

Centre d’animation MJC Paris-Mercoeur – 4 rue Mercoeur – Paris 75011 Métro : Voltaire 9

تماس با

baam.emploi@gmail.com ما از طریق پست الکترونیک راهنمایی نمی کنیم