ما کمک های حقوقی چندین بار در هفته در مکان های مختلف در پاریس ارائه می دهیم.
هر اتاق کمک به نیازهای خاص: جستجوگرهای قاچاق، مهاجران غیر قانونی، مهاجران همجنسگرا و همجنسگرایان.

برای پناهجویان

ما برای پناهجویان برای نوشتن داستان آنها کمک نموده و برای مصاحبه با(OFFRA) آماده می سازیم, کمک برای  دادگاه ملی حق پناهندگی (CNDA) ما به افراد تحت روال “دوبلین” (Dublin)

نیز کمک می نمایم . اما ما نمی توانیم برای کسانی که ترک خاک دارند کمک نمایم !
بدون “OQTF”.

چه زمانی ؟

روز های چهارشنبه و جمعه از ساعت ۵ بعد از ظهر، میتوانید مراجعه نماید برای دریافت  وقت ملاقات.

جایی که ؟

Mairie du 4e arrondissement de Paris – 2 place Baudoyer – 75004 Paris

Métro : Hôtel de Ville 1, 11

تماس

baam.legal@gmail.com

ما از طریق پست الکترونیک راهنمایی نمی کنیم.

برای ثبت نام نشده

چه زمانی ؟

یکشنبه ها از ساعت 14 صبح تا 16:00، بدون نیاز به ملاقات، می توانید به طور مستقیم به هتل بروید.

جایی که ؟

Les Grands Voisins – 74 avenue Denfert-Rochereau – 75014 Paris
Résidence Colombani

Métro Denfert-Rochereau 4,6 – RER B Denfert-Rochereau – Bus 38 (Hôpital Saint-Vincent-de-Paul)

تماس

baam.legal@gmail.com

ما از طریق پست الکترونیک راهنمایی نمی کنیم.