چه زمانی ؟

روزهای سه شنبه از ساعت ۶ بعد از ظهر  شما بدون نیاز به دریافت وقت قبلی می توانید به طور مستقیم مراجعه نمایید

جایی که ؟

Les Grands Voisins – 74 avenue Denfert-Rochereau – 75014 Paris
Résidence Colombani

Métro Denfert-Rochereau 4,6 – RER B Denfert-Rochereau – Bus 38 (Hôpital Saint-Vincent-de-Paul)

تماس

baam.lgbt@gmail.com

ما از طریق پست الکترونیک راهنمایی نمی کنیم.