چه زمانی ؟

روزهای سه شنبه از ساعت ۶ بعد از ظهر  شما بدون نیاز به دریافت وقت قبلی می توانید به طور مستقیم مراجعه نمایید

جایی که ؟

La Base
31 rue Bichat – 75010 Paris
Accès : Métro République (Lignes 3, 5, 8, 9 et 11)

تماس

baam.lgbt@gmail.com

ما از طریق پست الکترونیک راهنمایی نمی کنیم.