ما پروسه های اداری (D.A.H.O / D.A.L.O: حق اجرایی برای مسکن) و همچنین روش های قانونی (به دادگاه اداری) را نیز راه  اندازی می کنیم تا حق پناهجویان و پناهندگان در آنجا موثر باشد.

هیچ محل اقامت اضطراری وجود ندارد.

زمان ؟

هر دوشنبه ساعت 6 بعد از ظهر.

شما بدون نیاز به دریافت وقت قبلی می توانید به طور مستقیم مراجعه نمایید .

مکان ؟

Centre FGO Barbara – 1 rue Fleury – Paris 75018

Métro: Barbès 2,4

تماس

baam.hebergement@gmail.com

ما از طریق پست الکترونیک راهنمایی نمی کنیم.